ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 สพม.พงภกรน
          - รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย
          - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
          - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
          - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
          - แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
          - พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
          - พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
          - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
          - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 
 กลุ่มนโยบายและแผน
          - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570)
          - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
          - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          - ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2562
          - กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          - ข้อบังคับว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 2 มีนาคม 2548
          - ค่าตอบแทนกรรมการอ่านผลงาน 16 พฤศจิกายน 2555
          - คู่มือ กรมบัญชีกลาง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
          - เงินรายได้สถานศึกษา
          - พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา พ.ศ.2547
          - มาตรการประหยัด สพฐ ว2812
          - ระเบียบ กค ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553
          - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2556
          - ระเบียบเดินทาง 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 2554
          - ระเบียบเดินทาง 2550
          - ระเบียบฝึกอบรมปี 2555
          - หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
          - ระเบียบค่ารักษาพยาบาล
                    - ปรับปรุงประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาล ฯ
                    - การพิจารณาให้ใช้ใบรับแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว ฯ
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
          - คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562
          - ระเบียบการพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
          - พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
          - w.ร.บ.การคั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
          - ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา ฉ 2 พ.ศ.2558
          - แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ 2557
          - ศธ เครื่องแบบนักเรียน 2551
          - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแแอลกอฮอล์.ศ. 2551
          - การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พ.ศ.2551
          - ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 กรณีพิเศษ
          - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
          - กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาฯ โดยครอบครัว พ.ศ.2547
          - กฎกระทรวง การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2546
          - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ พสน.
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          - กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
          - กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามฯ พ.ศ. 2548
 
 กลุ่มอำนวยการ
          - พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
          - กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน
          - ระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาฯ พ.ศ.2549
 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
     พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
          - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
     ระเบียบการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
          - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
          - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อฯ พ.ศ.2547
          - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม พ.ศ.2549
          - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2-ว 410 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญา
          - หนังสือ สพฐ. การลงนามรับสัญญา ศธ 04009-5184 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547
          - คำสั่ง สพฐ. ที่ 307-2551 มอบอำนาจต่อการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
          - คำสั่ง สพฐ. ที่ 660-2555 เรื่องมอบอำนาจการอนุญาตลาไปศึกษา ฯ
          - แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อฯ หนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลว 28 มิถุนายน 2554
          - หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ว25-2559
          - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฯ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
          - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555
          - ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. 2559
     ระเบียบการขออนุญาตไปต่างประเทศ
          - ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ พ.ศ.2555
          - แนวปฏิบัติเพิ่มเติมการขออนุญาตไปต่างประเทศ
          - แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
          - คำสั่ง สพฐ. ที่ 1070-2557 การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ-อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
     ข้อบังคับ ประกาศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
          - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
          - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561
          - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับ3) พ.ศ. 2561
          - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
          - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
          - ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
          - ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
          - ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
          - ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
          - ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
          - ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
     มาตรฐานตำแหน่ง
          - ว8-2556 มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา 38 ค. (2)
          - ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - 3.ว 20-2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
          - พ.ร.บ ความรับผิดชอบทางละเมิด 2539
          - กฏ ก.ค.ศ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการฯ
     หลักเกณฑ์และวิธีการ
          - ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
          - ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
          - ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
          - ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
          - ว2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          - ว19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
          - ว21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ
          - ว22-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
          - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว17- 2552 ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
          - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
          - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     ระเบียบ พ.ร.บ. กฎ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
          - พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
          - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
          - พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
          - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
          - กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
         
          
 
 
 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน