คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          - กลุ่มอำนวยการ
          - กลุ่มบริหารงานบุคคล
          - กลุ่มนโยบายและแผน
          - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                * งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
                * การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ
          - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                * คู่มือการให้บริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
                * คู่มือการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
          - วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
          - คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (PDF)
 
  มาตราการประหยัดพลังงาน สพม.พงภกรน. ประจำปี 2566
         - แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 2566
         - คู่มือประหยัดพลังงาน 2566
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2566
 
  มาตราการการใช้รถราชการ สพม.พงภกรน. ประจำปี 2566
         - คู่มือการใช้รถราชการ 2566
 
  คู่มือคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน