คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          - กลุ่มอำนวยการ
                คู่มือการจองห้องประชุม
                คู่มือการใช้งานยานพาหนะ
          - กลุ่มบริหารงานบุคคล
                คู่มือการให้บริการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                คู่มือการให้บริการขอสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
          - กลุ่มนโยบายและแผน
                คู่มือการให้บริการงาน ICT และข้อมูลสารสนเทศ
                คู่มือการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
          - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
                การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ
          - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                คู่มือการให้บริการการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
                คู่มือการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
          - วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
          - คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (PDF)
 
  มาตราการประหยัดพลังงาน สพม.พงภกรน. ประจำปี 2566
         - แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 2566
         - คู่มือประหยัดพลังงาน 2566
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2566
 
  มาตราการการใช้รถราชการ สพม.พงภกรน. ประจำปี 2566
         - คู่มือการใช้รถราชการ 2566
 
  คู่มือคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  คู่มือการดำเนินการ PMQA 2566
          - เอกสารประกอบการดำเนินการ
          - แบบฟอร์มการตอบประเด็นการประเมินหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr@spmppr.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน