Information
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัล
       +++++ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนสตรีระนองรับรางวัล ได้แก่ ดร.สุรีรัตน์ พัฒนเธียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลคุรุสดุดี ระดับจังหวัดระนอง ได้รับเหรียญสดุดี 100 ปี แห่งการลูกเสือแห่งรัฐเกอดะฮ์ ดารุล อามาน ประเทศมาเลเซีย และครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ได้แก่ นางมนรัตน์ อัมมรดารา รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น นางสุดารัตน์ เนาว์สุวรรณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น นายธีรชัย ตันติทัตต์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น นางศรีรัตน์ สุขสวัสดิ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น และนายพิตรพิบูล รัตนพฤกษ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน